3 osobe

 • Teja 2
  55.00 – 95.00 EUR + 10 Eur Extra person
 • Teja 1
  50.00 – 89.00 EUR + 10 Eur Extra bed
 • Sorgo
  45.00 – 75.00 EUR + 10 Eur Extra bed
 • Elda
  70.00 – 129.00 EUR
 • Darko kat
  55.00 – 89.00
 • Gracijela 3
  55.00 – 95.00 EUR
 • Tomo
  50.00 – 85.00 EUR
 • Banko
  53.00-95.00 EUR
 • Angela
  40.00 – 64.00 EUR